Medical Examiners

Dr. G. P. Bhatt

M.B.B.S.
0484-2224845
gpbhatts@hotmail.com
Kochi

Dr. Riyaz Ahammed

M.D.
9497358476
drriyazahammed@gmail.com
Kollam

Dr. Shanu Mullaveettil

M.D.
0495-2483804
shanumv@gmail.com info@koyashospital.com
Kozhikode

Dr. Vipin Vijaya Kumar

M.B.B.S.
9841026719
drjbkvipin@gmail.com
Pathanamthitta

Dr. M.P. Jairaj

M.B.B.S. D.M.R.D
9249451701
mpjairaj@gmail.com zionscans@gmail.com
Thiruvananthapuram

Dr. Ashish Chaudhari

M.B.B.S. D.F.M. A.F.I.H
022-22611213
marinemedical@gmail.com info@marinemedicalservices.in
Mumbai

Dr. Ravish Asif Tatli

M.B.B.S.
9833848627
drravishtatli@yahoo.com
Mumbai

Dr. Anil Mehra

M.B.B.S. D.C.H
022-26462912
docmehra@gmail.com
Mumbai