Medical Examiners

Dr. Sanjiv Vedparkash Dua

M.B.B.S M.S
022- 28443826
saiikripa@gmail.com
Mumbai

Dr. Bharati Rele

M.B.B.SM.D
022-23613737
bharatirele@gmail.com
Mumbai

Dr. Jayant Rele

M.B.B.S.
022-28326868
jayant.rele@releclinic.com
Mumbai

Dr. G.K. Venkatesh

M.B.B.S.
022-23480214
gonuguntla_v@yahoo.com
Mumbai

Dr. Suchak Rohit Gordhandas

M.B.B.S.
022-26336413
suchak9@hotmail.com
Mumbai

Dr. Jacob Mathew

M.D.
022-26821823
drmathew@seabirdhf.com
Mumbai

Dr. Amol Sadashiv Jadhav

M.B.B.S.
9820964744
amoljadhav.dr@gmail.com
Mumbai

Dr. Smita R. Kale

M.B.B.S. A.F.I.H.
022-25069509
drkalesmita@gmail.com
Mumbai