Medical Examiners

Dr. A.C. Kulkarni

M.B.B.S.
022-26423428
drackulkarni@gmail.com
Mumbai

Dr. Dhaval Nitin Shah

M.B.B.S.
022-28985061
dr.dnshah@gmail.com
Mumbai

Dr. Hiren Sunderji Gala

M.B.B.S.
022-25603010
dr.heerengala@gmail.com
Mumbai

Dr. Bhavana Bhatia

M.B.B.S. D.M.R.E
022-28263375
drbhavanabhatia@yahoo.co.in
Mumbai

Dr. Amjad Ali

B.H.M.S.
022-28563411
dramjad755@gmail.com
Mumbai

Dr. Sunderlal Jain

M.B.B.S.
022-21715210
sljain28@yahoo.com
Mumbai

Dr. Dushyant J. Barfiwala

M.B.B.S.
022-66318446
dbarfi23@gmail.com
Mumbai

Dr. Ranbir Singh

M.B.B.S.
022-66318446
drsingh@drsc.co.in
Mumbai