Medical Examiners

Dr. Nikhil Idnani

M.B.B.SM.M.MM.P.H
022-22150923
nikhil.idnani@gmail.com
Mumbai

Dr. Anand Dattatraya More

M.B.B.S. D.O.R.L
022-21631146
drananddmore@gmail.com
Mumbai

Dr. Ujwal Kiran Rathod

M.B.B.S M.D.
9323884623
drujwal@rediffmail.com
Mumbai

Dr. Usha Kishore Jain

M.B.B.SM.DD.C.PA.F.I.H
022-26794269
jmcentre@gmail.com
Mumbai

Dr. Chandulal Shankarlal Panchal

M.B.B.S.
022-6671990
chandulalpanchal@yahoo.com
Mumbai

Dr. Neelam Anand More

M.B.B.S. A.F.I.H
022-21631146
drneelamm24@gmail.com
Mumbai

Dr. Mala Chandulal Mange

M.B.B.S.
022-5407370
mala7999@gmail.com
Mumbai

Dr. Sangeeta Birbale

L.C.E.H.
022-25857119
birbalesangeeta@yahoo.com
Mumbai