Medical Examiners

Dr. Sunita Ajri

L.C.E.H.
022-25857117
suneeta_ajri@yahoo.co.in
Mumbai

Dr. Haresh G. Sahijwala

M.B.B.S.
022-22843879
mail@drharesh.com
Mumbai

Dr. Yatin Shantilal Patel

M.D A.F.I.H
022-24448894
yatin-s-patel@yahoo.com
Mumbai

Dr. Neil Borges

M.B.B.SM.D
9820577133
neilborges@yahoo.com
Mumbai

Dr. Frainy Eddie Palia

M.B.B.SM.DD.P.BA.F.I.H
022-23671026
frainy.palia@cdcgroup.co.in
Mumbai

Dr. Rajendra Sadashiv Dhoraje

M.B.B.S.
022-26652771
drhareshkalina@gmail.com
Mumbai

Dr. Hozie Dara Kapadia

M.B.B.S.
022-23711051
hozie.kapadia@gmail.com
Mumbai

Dr. Porus H. Kapadia

M.B.B.S.
022-23711060
drporusk@gmail.com
Mumbai