Medical Examiners

Dr. Shelly Sagar

M.B.B.S.
9224190465
shellysagar@gmail.com
Mumbai

Dr. Bhadra Pratik Mahendra

M.B.B.S.
8796011641
bhadrapratik21@gmail.com
Mumbai

Dr. Deep Mahendra Bhadra

M.B.B.S.
9022220914
deepbhadra67@gmail.com
Mumbai

Dr. Rashna S. Dadrawalla

M.B.B.S.
022-40649969
Rashna.Dadrawalla@pocnises.com
Mumbai

Dr. Seema BhishamGurnani

M.B.B.S M.D.
9820770482
info@indiahousepathlab.com
Mumbai

Dr. Jagruti K. Jain

M.B.B.S.
9833953873
drjagrutijain07@gmail.com
Mumbai

Dr. Saroj Jayant Gumaste

M.B.B.S M.D.
022-23892900
gumastesaroj@hotmail.com
Mumbai

Dr. Krishna Kumar Goyal

M.B.B.SD.C.HM. R.S.HF.I.C.A
022-28334909
info@sanjeevan.in kk_goyal@hotmail.com
Mumbai