Medical Examiners

Dr. Vaibhav R. Bhosle

D.H.M.S
022-28983564
drbhosle74@gmail.com
Mumbai

Dr. Ranganath K. Naik

M.B.B.S.
9619160630
noemailid@noemail.com
Mumbai

Dr. Aarti B. Jain

M.B.B.S.
022-66972353
doc-aartijain@yahoo.co.in info.north@cdcgroup.co.in
Mumbai

Dr. Jagdish Kanayalal Manghani

M.D.
022-64523177
jkmanghani@gmail.com
Mumbai

Dr. Sanjay Dattatraya Kapote

M.B.B.SM.S
9821053047
KDI999999@gmail.com
Mumbai

Dr. Shagufta Javed Momin

B.H.M.S
02522-222222
drshags@gmail.com
Mumbai

Dr. Geeta JagdishManghani

M.B.B.S.
022-64523177
jkmanghani@gmail.com geetamanghani@yahoo.com
Mumbai

Dr. Vishal Jadhav

M.B.B.S A.F.I.H
022-65306532
drvishal78@yahoo.co.in
Mumbai