Medical Examiners

Dr. Ketan Amrut Marker

M.B.B.SM.S
022-25213942
ketanmarker@gmail.com
Mumbai

Dr. Ravindra B. Jain

M.B.B.S.
022-25912161
ravindrabjain@rediffmail.com
Mumbai

Dr. Milind Goroba Chincholkar

M.B.B.S M.D A.F.I.H
9920056467
drcmilind@gmail.com
Mumbai

Dr. Abhay Kumar Singh

M.B.B.S
022-24120215
noemailid@noemail.com
Mumbai

Dr. Meena Suren Kothari

M.D D.A D.G.O
022-23633222
meenakothari@hotmail.com
Mumbai

Dr. Ejaz Hasan

B.H.M.S.
022-28231944
drejazhasan@gmail.com
Mumbai

Dr. Aashna Patil

M.B.B.S.
9867703712
dr_aashna@rediffmail.com dr_apatil@healthspring.in
Mumbai

Dr. Jehangir Homi Major

FRIPHH
022-61124272
dr.j.major@gmail.com
Mumbai