Medical Examiners

Dr. Kavita Vardhan

M.B.B.SD.H.H. MD.M.L.SF.H.T.A
022-22176438
drkavitavardhan@yahoo.com
Mumbai

Dr. Sanjay Narmala

M.B.B.SA.F.I. HD.H.AC.U.M
9819346046
drnsanjay@yahoo.co.uk
Mumbai

Dr. Harminder Sanjiv Dua

M.B.B.SM.D
022-28443826
hrsdua@gmail.com
Mumbai

Dr. Saleh Kezar Dhansura

M.B.B.SM.S
022-22611213
drdhansura@yahoo.co.in
Mumbai

Dr. Yogesh S. Malushte

D.H.M.S
022-22675141
yogesh_malushte@yahoo.com
Mumbai

Dr. Milind Arvind Joshi

M.B.B.S.
022-66340226
info@sunclinicindia.com
Mumbai

Dr. Abhijit S. Joshi

M.S.
022-25763231
abhijit.joshi@hiranandanihospital.org
Mumbai

Dr. Neeraj Kumar Tulara

M.B.B.SD.N.B
022-25763230
neeraj.tulara@hiranandanihospital.org
Mumbai