Medical Examiners

Dr. Sanjay R. Powle

B.A.M.S.
022-21630965
drsrp70@gmail.com
Mumbai

Dr. Abhay Suresh Mhatre

B.A.M.S.
8080508039
Abhaymhatre96@gmail.com
Mumbai

Dr. Baig Mohamed Asadullah

M.B.B.SD.Ortho
022-23634513
drasadbaig@gmail.com
Mumbai

Dr. Aman Singh Chandel

M.B.B.S.
9768014956
drchandel09@gmail.com
Mumbai

Dr. Omprakash S. Yadav

B.H.M.SM.D (A.M)P.G.D.R.U.T
9619582211
dr_omshri@rediffmail.com
Mumbai

Dr. Vishal Ajit Tepan

B.H.M.S.
9769457703
tepanv@gmail.com
Mumbai

Dr. Rajesh D. Pacharkar

M.B.B.S.
8422900064
rajesh.pancharkar@yahoo.com
Mumbai

Dr. Dhirendra Tejrao Jumbad

M.DD.M.R.E
022-26731431
drdhitajjumbad@hotmail.com
Mumbai