Medical Examiners

Dr. Purvi Chhablani

M.B.B.SDNB
022-23896163
drchhablanipurvi@gmail.com
Mumbai

Dr. Pankaj J. Shah

M.B.B.SM.D.D.P.B
022-25139090
pankaj.shah@aspiradiagnostics.com
Mumbai

Dr. Vishal H. Sahijwala

M.B.B.S.
9769072507
vishal228@gmail.com
Mumbai

Dr. Tushar R. Gori

M.B.B.S.
8879911601
tushar1989@gmail.com
Mumbai

Dr. Feroz Zuber Shaikh

B.H.M.S.
022-66787975
info@kaifakmedicare.com
Mumbai

Dr. Mukesh K. Bhanushali

D.H.M.S
022-24033744
drmukeshbhanushali@gmail.com
Mumbai

Dr. Shehnaz Siraj Akhtar Reshamwala

B.U.M.S
022-40147860
drsirajakhtar@yahoo.com
Mumbai

Dr. Ranjit HarisinghSonaye

M.B.B.SM.S
0250-2406901
drranjitsonaye@gmail.com
Mumbai